Ohita navigaatio

Evondos-palvelu on käytössä lähes 200 kotihoitoa tarjoavassa organisaatiossa Pohjoismaissa. Suomessa palvelua hyödynnetään yli 50 organisaatiossa, yleensä kunnassa tai kuntayhtymässä.

Keräämme asiakkailtamme jatkuvasti kokemuksia ja jaamme heiltä saamiamme vinkkejä, huomioita ja havaintoja hyödyksi muille asiakkaillemme. Niistä kerromme myös viisi kertaa vuodessa ilmestyvässä uutiskirjeessämme.

Lääkeannostelurobotin käyttäjät tyytyväisiä

Lääkeannostelurobotin avulla voidaan parantaa kotihoidon toimintaa. Henkilöstö voi keskittyä varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin ja kiireisten lääkejakokäyntien sijaan aikaa vapautuu asiakkaan kohtaamiseen. Työtapojen muutoksiin ovat saadun palautteen perusteella tyytyväisiä sekä kotihoidon henkilöstö että asiakkaat.

Kotihoidon asiakkaat kokevat pystyvänsä hoitamaan tärkeän osan omasta elämästään eli ottamaan omat lääkkeensä itsenäisesti. Monien kiireisten lääkkeenjakokäyntien asemesta käynnit voivat olla kestoltaan aiempaa pidempiä ja rauhallisemmpia, minkä johdosta monien kotihoidon asiakkaiden mielestä he saavat aiempaa parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua.

Käyntimäärien tarve vähenee

Kun lääkkeenjako ja lääkkeenoton kontrolli annetaan robotin tehtäväksi, lääkehoitoon liittyviä käyntejä voidaan vähentää. Lääkeannostelurobotti muistuttaa lääkkeenotosta ja antaa hälytyksen, mikäli muistutukseen ei reagoida.

Lääkehoito on usein aikakriittistä – lääkkeet pitää ottaa tiettyyn aikaan, jotta hoito toteutuu lääkärin suunnitelman mukaisesti. Tämä luo painetta hoitoyksikön työsuunnittelulle ja hoitajien aikatauluille. Aikakriittisyyden aiheuttamaa työpainetta voidaan vähentää lääkeannostelurobotin avulla. Työt voidaan suunnitella joustavasti ja esimerkiksi kotihoidossa siirtää käyntejä pois aamun kiireisimmiltä tunneilta.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soite asetti Evondos-pilotin tavoitteeksi lääkehoitoon liittyvien käyntien vähentämisen. Ennen Evondos-palvelun käyttöönottoa kotihoidolla oli 518 käyntiä. Pilottijakson aikana käyntejä voitiin vähentää 336 käynnillä 182 käyntiin kuukaudessa 10 lääkeannostelurobotilla – 34 käyntiä lääkeannostelurobottia käyttävää kotihoidon asiakasta kohden. 

Käyttöönotto etenee usein vaiheittain

Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdyssä selvityksessä on todettu Evondos-palvelun käyttöönoton etenevän usein vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa hoitajat ja kotihoidon asiakkaat totuttelevat lääkeannostelurobotin käyttöön. Kotihoidon asiakkaan luona vieraillaan normaaliin tapaan, ja varmistutaan, että hän osaa käyttää lääkeannostelurobottia ja pärjää sen kanssa. Tämä vaihe kestää yleensä joitakin viikkoja.

Toisessa vaiheessa kotihoidon käyntimääriä voidaan vähentää. Asiakas pärjää lääkeannostelurobotin kanssa ja hoitaa lääkkeenottonsa itsenäisesti.

Kolmannessa vaiheessa kotihoito-organisaatiot alkavat usein tarkastella omia työtapojaan. Tarkastelun seurauksena käyntien määrä vähenee edelleen ja käyntien pituutta voidaan joissain tapauksissa kasvattaa, sillä kun asiakkaan luokse mennään, tehdään siellä useampia toimenpiteitä. Käynneistä suurempi osa voidaan myös ajoittaa päivän ruuhkattomampiin hetkiin keskipäivälle ja alkuiltapäivälle.

Merkittävät taloudelliset vaikutukset

Evondos-palvelun taloudellisia vaikutuksia on selvitetty useassa kunnassa. Palvelun avulla on vähennetty lääkkeenjakokäyntien tarvetta ja annettu lääkkeiden annostelu robotin tukemana ja ohjaamana käyttäjän itsensä tehtäväksi.

Oulun kaupunki on ensimmäisenä suomalaiskuntana ottamassa Evondos-palvelun laajamittaisesti osaksi kotihoidon palvelutarjoamaa kaikille asiakkailleen. Kaupunki on arvioinut palvelun parantavan lääkehoidon laatua 40 %:lla kotihoidon asiakkaista, mutta käyttöönoton olevan taloudellisesti perusteltua noin viidesosalle. Oulu aloitti Evondos-palvelun laajan käyttöönoton marraskuussa 2018.

Aamuruuhkien purku iso mahdollisuus

Suuri osa hoitotehtävistä ajoittuu aamuun, joten ne ovat hoitajille kiireisintä aikaa. Teknologian avulla voidaan kiirettä kuitenkin helpottaa. Aamuruuhkan purkamisella on myös taloudellinen merkitys. Työvuoron henkilöstö mitoitetaan usein aamun tai illan ruuhkahuipun työmäärän mukaan, jolloin ruuhkan helpottumisen myötä myös mitoitusta voidaan tarkastella uudelleen.

Kun asiakkaiden lääkekontrolli annetaan robotin tehtäväksi, käyntejä voidaan siirtää ruuhkahetkistä rauhallisempiin ajankohtiin. Työkuormaa voidaan jakaa päivälle tasaisemmin.

Omaehtoisen itsenäisen elämän mahdollisuus

Robotteihin ja teknologiaan hoitotyössä on suhtauduttu varauksella. On ihmetelty, miten henkilöt, joiden kognitiiviset ja motoriset kyvyt ovat heikentyneet, tulevat robottien kanssa toimeen. Kokemusten perusteella vallan erinomaisesti.

Evondos-lääkeannostelurobotti on suunniteltu käyttäjäryhmän tarpeet huomioiden. Robotissa on vain yksi ainoa isokokoinen nappi painettavaksi. Ohjeet lääkkeenottoon annetaan merkkivalon lisäksi sekä puhuttuna että isokokoisella näytöllä tekstinä ja symboleina. Jos ihminen osaa soittaa ovikelloa, hän osaa käyttää myös Evondos-robottia.

Lääkeannostelurobotin avulla tapahtuva lääkkeiden itsenäinen ottaminen on monelle kotihoidon asiakkaalle tärkeä osoitus pärjäämisestä omin avuin tältä osin muista riippumattomana.

Lue lisää käyttäjien kokemuksia

Kokemuksia käyttöönotosta

Evondos-palvelun tuominen lääkehoidon tueksi kotihoitoon herättää monenlaisia tunteita ja tarinoita. Tästä voit lukea mitä palvelun käyttäjät ja hoito-organisaatio ajattelevat palvelusta ja sen käyttöönotosta. He jakavat myös vinkkejä ja parhaita käytäntöjä omasta organisaatiostaan.

Lue lisää

Todistettua toimivuutta

Evondos-palvelu tuo todistetusti niin taloudellisia kuin lääkehoidon laadullisia hyötyjä. Palvelun avulla pystytään mm. parantamaan lääkehoidon laatua, sekä keventämään hoitohenkilökunnan työkurmaa purkamalla ruuhkahuippuja. Täältä löydät asiakkaidemme ja tutkimuslaitosten tekemiä tutkimuksia, jotka pureutuvat Evondos-palvelun tuomiin hyötyihin.

Lue lisää