Siirry sisältöön

Mitä tarkoittaa lääketurvallinen ja henkilökohtainen lääkkeiden toimitusketju?

Mitä tarkoittaa lääketurvallinen ja henkilökohtainen lääkkeiden toimitusketju?

Lääkehoito on olennainen ja vaativa osa kotihoidon tehtäväkenttää, sillä se edellyttää huolellisuutta ja tarkkaa aikataulutusta. Kotihoidon vastuulla olevat lääkehoitokäynnit voivat toistua yksittäisten asiakkaiden kohdalla useita kertoja päivässä. Kiireen keskellä inhimillisen virheen mahdollisuus kasvaa, joka osaltaan voi lisätä henkilökunnan stressin tunnetta. Muutokset henkilökunnan aikatauluissa kesken päivää, voivat pahimmillaan viivästää useiden asiakkaiden lääkityksen. Teknologian avulla on mahdollista tuoda helpotusta näihin haasteisiin, ja samalla hyödyntää automaation hyödyt parhaalla mahdollisella tavalla koko lääkehoidon osalta.

Lääketurvallinen lääkkeiden toimitusketju

Vaihe 1 Riippumatta siitä käykö lääkärin vastaanotolla fyysisesti tai etänä, pääsääntöisesti lääkemääräykset tehdään nykyään sähköisesti, käyttäen jotakin selainpohjaista e-resepti-palvelua1. E-resepti tallennetaan Reseptikeskukseen, johon myös asiakkaalla on suora pääsy Kanta-palvelun kautta.  E-reseptiin on mahdollista lisäksi kirjata viesti apteekille, esimerkiksi lääkkeen toimituspäivään liittyen2. Lääkärin tulee kirjata lääkemääräykseen merkintä annosjakelusta, mikäli on tarkoitus toimittaa lääkkeet annosjakeluna3. Lääkärin vastuulla on myös varmistaa, ettei lääkehoidossa ole haitallisia päällekkäisyyksiä tai yhteisvaikutuksia4.

Vaihe 2 - Apteekit tarjoavat koneellista annosjakelupalvelua hyödyntäen kerta-annospusseja, joihin pakataan kotihoidon asiakkaalle e-reseptin mukaisesti määrätyt lääkkeet. Tablettien ja kapseleiden koneellinen jakelu parantaa huomattavasti lääketurvallisuutta verrattuna esimerkiksi käsin täytetyn dosetin käyttöön. Annospussiin merkitään asiakkaan nimi, sekä suunniteltu lääkkeenoton päivämäärä ja kellonaika. Yhteen annospussirullaan voidaan kerrallaan pakata noin kahden viikon lääkkeet. 5

Vaihe 3 - Valmiiksi pakatut lääkkeet joko noudetaan kotihoidon toimesta, tai apteekki toimittaa pussitetut lääkkeet sovitusti hoito-organisaatiolle. Tämän jälkeen annospussilääkerullat toimitetaan kotihoidon asiakkaalle. 3

Mutta mitä asiakas tekee näillä lääkerullilla? Millä varmistetaan, että lääke otetaan oikeana ajankohtana? Miten ylläpidetään jo saavutettua korkeaa lääketurvallisuuden tasoa? Evondos lääkeannostelupalvelu hyödyntää annosjakelua ja näin varmistaa katkeamattoman automaatioketjun lääkemääräyksestä aina siihen hetkeen asti, kun lääkkeet otetaan. Evondos-palvelun hoitomyöntyvyys on 99% 6 7.

Vaihe 4 - Evondos palvelun avulla lääketurvallinen lääkkeiden toimitusketju jatkuu katkeamattomana, sillä lääkkeiden annostelu pystytään järjestämään  ilman välikäsiä, jotka voivat vaarantaa lääkehoidon korkean laadun. Lääkeannostelurobottimme on yhteensopiva kaikkien koneellisen annosjakelupussien kanssa. Robotti lukee yksittäisiin lääkepusseihin merkityn asiakkaan nimen ja antamisajankohdan, ja näiden avulla varmistamme, että lääkeannos annetaan oikealle henkilölle, oikeana ajankohtana. Tällöin henkilökohtainen, moderni ja ennen kaikkea lääketurvallinen lääkkeiden toimitusketju lääkemääräyksestä lähtien asiakkaalle asti on taattu. Lääkärin määräämät lääkkeet pakataan hygieenisesti ja turvallisesti, jolloin kotihoidon asiakkaalle tarkoitetut lääkkeet annetaan hänelle koskemattomana ja kellontarkasti, hoitosuunnitelman mukaisesti. Samalla inhimillisten erehdysten mahdollisuus minimoitu.

Esimerkkejä Evondos palvelun hyödyistä

Seuraavissa esimerkeissä käy ilmi millä eri tavoin Evondosin automaattinen lääkeannostelurobotti voi tukea kotihoidon ammattilaisia heidän jokapäiväisessä työssään.

Esimerkki 1: Asiakkaan hoitosuunnitelman mukaisesti aamulääkkeet tulisi ottaa kello 9:00. Kotihoito on asiakkaan kanssa sopinut, että tulee kello 9:00 suorittamaan vaatehuoltoa, sekä antamaan lääkkeet. Matkalla asiakkaan luo kotihoidon ammattilainen on jäänyt joutunut pahaan liikenneruuhkaan, joka myöhästyttää koko päivän aikatauluja. Evondosin robotti antaa lääkkeen silloin kun se on hoitosuunnitelman mukaisesti tarkoitus ottaa, eikä asiakkaan lääkkeenotto myöhästy, vaikka hoitokäynti myöhästyy.

Esimerkki 2: Lääkäri on kirjannut potilaan lääkkeet osaksi annosjakelua, joka jo itsessään lisää lääketurvallisuutta ja hoitotyön tehokkuutta. Asiakkaan kotihoidon palveluntarjoajan täytyy kuitenkin kaksoistarkastaa antamansa lääke, mikäli kerta-annospussit avataan hoitohenkilökunnan toimesta. 4 Kun käytössä on Evondosin lääkeannostelurobotti, lääkeannospussit ovat koskemattomia ja valmiiksi kaksoistarkastettuja, ja robotti varmistaa ennen lääkkeenantoa, että lääke annetaan ainoastaan oikealle henkilölle, oikeaan aikaan. Robotti avustaa pussin avaamisessa, tekemällä pienen viillon pussin yläosaan, jotta asiakas itse saa pussin vaivattomasti auki, ilman apuvälineitä.

Esimerkki 3: Hoito-organisaatiossa on työvoimapula ja kotihoidon ammattilaisia ei yksinkertaisesti riitä jakamaan kaikille asiakkaille paikan päällä lääkkeitä aamulla, joka on tyypillinen ajankohta lääkkeiden ottamiselle. Evondos-palvelun avulla hoitohenkilökunta voi tarkkailla itsenäistä lääkkeenottoa ja keskittää aamun työtunnit esimerkiksi fyysisiin hoitotoimenpiteisiin, ja aikatauluttaa hoitokäyntejä tasaisemmin työpäivään. Lisäksi lääkkeiden itsenäinen ottaminen lääkeannostelurobotin avustuksella tuo monelle kotihoidon asiakkaalle itsenäisyyden tunnetta sillä he kokevat pärjäävänsä omin avuin, eivätkä koe olevansa niin riippuvaisia avusta.

Robotit eivät korvaa kotihoidon lämpimiä käsiä, eikä inhimillisiä kohtaamisia. Robotit ovat kuitenkin ihmisiä luotettavampia joissain tehtävissä, kuten esimerkiksi kellontarkassa aikatauluttamisessa ja rutiininomaisten tehtävien hallinnassa. Lääkerobotin keskittyminen ei herpaannu hetkeksikään, eivätkä ne ole myöhässä liikenneruuhkien takia. Miksipä emme hyödyntäisi olemassa olevaa ja toimivaksi todistettua teknologiaa tukeaksemme hoito-organisaatioita, sekä niissä työskenteleviä ammattilaisia?

 

Blogin on kirjoittanut Mikko Saari. Saari työskentelee Evondosilla asiakasprojektipäällikkönä.

 

Lähteet:

1 Lääkäriliitto. n.d. E-Resepti. Saatavilla: https://www.laakariliitto.fi/laakarin-tietopankki/resepti-ja-muut-lomakkeet/e-resepti

Kanta. 2022. Lääkkeen määrääminen. Saatavilla: https://www.kanta.fi/ammattilaiset/laakkeen-maaraaminen

Kanta. 2021. Annosjakelu, osastohoito, kotihoidon ja palveluasumisen sähköiset reseptit. Saatavilla: https://www.kanta.fi/documents/20143/677992/Annosjakelu-osastohoito-kotihoidon-ja-palveluasumisen-potilaiden-sahkoiset-reseptit.pdf/

STM Valtioneuvosto. 2021. Turvallinen lääkehoito. Saatavilla: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162847/STM_2021_6.pdf

Anja. n.d. Mikä on Anja. Saatavilla: https://www.anja.fi/mika-on-anja

Clinical Therapeutics. 2017. An In-home Advanced Robotic System to Manage Elderly Home-care Patients’ Medications: A Pilot Safety and Usability Study. Saatavilla: https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2017.03.020

7 Evondos. 2023. Etähoitojärjestelmän data.

Jaa artikkeli