Siirry sisältöön
Hyvinvointialueet ja palveluntarjoajat

Palvelun vaikutukset

Lääkeannostelurobotti vaikuttaa monella tavalla

Evondos-palvelu parantaa kotihoidon laatua ja tehoa:

  • Varmistaa lääkehoidon oikea-aikaisen toteutumisen. Robotti ohjaa ottamaan lääkkeet aina oikeana ajankohtana, mikä on esimerkiksi Parkinsonin taudin hoidossa tärkeää. Palvelu myös ilmoittaa hoitohenkilökunnalle, mikäli lääkeannos on jostain syystä jäänyt ottamatta.
  • Parantaa lääketurvallisuutta. Hoitohenkilökunta ja haluttaessa myös omaiset voivat seurata lääkkeiden ottoa etäyhteyden avulla. Robotista lääkkeitä saa aina vain tarkoitetun annoksen, muuten lääkkeet eivät ole saatavilla.
  • Vähentää rutiininomaisten lääkehoitokäyntien tarvetta. Hoitajat voivat kotikäynneillä keskittyä varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin.
  • Helpottaa hoitohenkilöstön työpäivän suunnittelua. Aamu- ja iltaruuhkiin saadaan helpotusta, kun lääkehoitoon liittyviä käyntejä voidaan vähentää.
  • Kotihoidon asiakkaat kokevat asuvansa itsenäisemmin, joka monessa tapauksessa todistetusti johtaa muun avuntarpeen vähenemiseen.
medicine-dispenser-evondos-our-service-hero-1920px

Laadukasta hoitoa, korkea hoitomyöntyvyys

Evondos-palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla lääkehoidon itsenäinen toteutuminen on epävarmaa. Lääkeannostelurobotti varmistaa, että käyttäjä saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja tulevat lääkeannokset ovat käyttäjän ulottumattomissa lukitussa lääkesäiliössä.

Lääkeannostelurobotin käyttöönotto nostaa kotihoidon laatua. Evondos-lääkeannostelupalvelu parantaa merkittävästi lääketurvallisuutta poistaen lääkitysvirheiden mahdollisuuden lähes kokonaan.

Evondos-palvelun käyttäjät saavat heille tarkoitetut lääkkeet oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Palvelu on nostanut käyttäjien lääkehoitomyöntyvyyden (medical adherence) huippulukemiin: yli 99 prosenttiin.

Evondos-palvelu tekee lääkehoidon seurannan mahdolliseksi. Jokainen lääkkeenotto tallentuu sähköiseen hoitolokiin, minkä ansiosta henkilön lääkehoidon toteutumista voidaan arvioida raporttien avulla.

Kun Evondos-palvelu otetaan käyttöön, teetetään kysely sekä hoitohenkilökunnalle että asiakkaalle. Molemmilta tahoilta on tullut kehuja; hoitohenkilökunta kokee robottien helpottavan heidän työtään, kun taas asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä lisääntyneestä vapaudentunteestaan ja tuesta itsenäisen elämän säilyttämiseksi.

Tampereen teknillinen yliopisto on tehnyt vaikuttavuusanalyysin palvelustamme.

Lue tästä vaikuttavuusraportti

Todistettua toimivuutta

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soite asetti Evondos-pilotin tavoitteeksi lääkehoitoon liittyvien käyntien vähentämisen. Ennen Evondos-palvelun käyttöönottoa kotihoidolla oli 518 käyntiä. Pilottijakson aikana käyntejä voitiin vähentää 336 käynnillä 182 käyntiin kuukaudessa 10 lääkeannostelurobotilla – 34 käyntiä lääkeannostelurobottia käyttävää kotihoidon asiakasta kohden.

Käyntien ajankohdat

Hyödyt

Evondos-palvelun taloudellisia vaikutuksia on selvitetty useassa kunnassa. Palvelun avulla on vähennetty lääkkeenjakokäyntien tarvetta ja annettu lääkkeiden annostelu robotin tukemana ja ohjaamana, käyttäjän itsensä tehtäväksi.

Oulun kaupunki oli ensimmäisenä suomalaiskuntana ottamassa Evondos-palvelun laajamittaisesti osaksi kotihoidon palvelutarjoamaa kaikille asiakkailleen. Kaupunki on arvioinut palvelun parantavan lääkehoidon laatua 40 %:lla kotihoidon asiakkaista, mutta käyttöönoton olevan taloudellisesti perusteltua noin viidesosalle. Oulu aloitti Evondos-palvelun laajan käyttöönoton marraskuussa 2018.

Suuri osa hoitotehtävistä ajoittuu aamuun, joten ne ovat hoitajille kiireisintä aikaa. Teknologian avulla voidaan kiirettä kuitenkin helpottaa. 

Lääkehoito on usein aikasidonnaista, tarkoittaen että lääkkeet on otettava tiettyyn aikaan, jotta lääkärin suunnittelema hoito voidaan toteuttaa. Tämä rajoittaa hoitohenkilökunnan tehokasta hoitoaikataulujen suunnittelua. Automaattisella lääkeannostelurobotilla on mahdollista suunnitella hoitohenkilökunnan työvuoroja joustavammin sillä kun asiakkaiden lääkekontrolli annetaan robotin tehtäväksi, käyntejä voidaan siirtää ruuhkahetkistä rauhallisempiin ajankohtiin. Työkuormaa voidaan jakaa päivälle tasaisemmin. Lisäksi tämä mahdollistaa kotihoidon henkilöstön keskittymisen erikoisosaamista vaativiin työtehtäviin sekä asiakkaiden elää arkeaan sujuvammin.

medicine-dispenser-evondos-major opportunity to alleviate the morning rush

 

Aamuruuhkan purkamisella on myös taloudellinen merkitys. Työvuoron henkilöstö mitoitetaan usein aamun tai illan ruuhkahuipun työmäärän mukaan, jolloin ruuhkan helpottumisen myötä myös mitoitusta voidaan tarkastella uudelleen.

Robotteihin ja teknologiaan hoitotyössä on suhtauduttu varauksella. On ihmetelty, miten henkilöt, joiden kognitiiviset ja motoriset kyvyt ovat heikentyneet, tulevat robottien kanssa toimeen. Kokemusten perusteella vallan erinomaisesti.

Evondosin lääkeannostelurobotti on suunniteltu käyttäjäryhmän tarpeet huomioiden. Robotissa on vain yksi ainoa isokokoinen nappi painettavaksi. Ohjeet lääkkeenottoon annetaan merkkivalon lisäksi sekä puhuttuna että isokokoisella näytöllä tekstinä ja symboleina. Jos ihminen osaa soittaa ovikelloa, hän osaa käyttää myös Evondos-robottia.

Lääkeannostelurobotin avulla tapahtuva lääkkeiden itsenäinen ottaminen on monelle kotihoidon asiakkaalle tärkeä osoitus pärjäämisestä omin avuin tältä osin muista riippumattomana.

Käyttöönotto etenee usein vaiheittain

Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdyssä selvityksessä on todettu Evondos-palvelun käyttöönoton etenevän usein vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa hoitajat ja kotihoidon asiakkaat totuttelevat lääkeannostelurobotin käyttöön. Kotihoidon asiakkaan luona vieraillaan normaaliin tapaan, ja varmistutaan, että hän osaa käyttää lääkeannostelurobottia ja pärjää sen kanssa. Tämä vaihe kestää yleensä joitakin viikkoja.

Toisessa vaiheessa kotihoidon käyntimääriä voidaan vähentää. Asiakas pärjää lääkeannostelurobotin kanssa ja hoitaa lääkkeenottonsa itsenäisesti.

Kolmannessa vaiheessa kotihoito-organisaatiot alkavat usein tarkastella omia työtapojaan. Tarkastelun seurauksena käyntien määrä vähenee edelleen ja käyntien pituutta voidaan joissain tapauksissa kasvattaa, sillä kun asiakkaan luokse mennään, tehdään siellä useampia toimenpiteitä. Käynneistä suurempi osa voidaan myös ajoittaa päivän ruuhkattomampiin hetkiin keskipäivälle ja alkuiltapäivälle.

Soite taulukko

Kotihoidon asiakkaat ovat tyytyväisiä palveluun

Kotihoidon asiakkaat kokevat voivansa hallita elämäänsä paremmin ottamalla lääkkeensä itsenäisesti. Asiakkaiden ei tarvitse enää odottaa hoitohenkilökuntaa saadakseen ja ottaakseen lääkkeensä ja tämä tuo enemmän vapaudentunnetta ja omaehtoisuutta jokapäiväiseen elämään. 

Lääkeannostelurobotti avustaa kotihoidon toiminnassa ja mahdollistaa hoitohenkilökunnan resurssien ohjaamisen asiakkaiden muuhun hyvinvointiin, kuten sosiaalisuuteen ja terapeuttisiin toimiin, kiireisten lääkkeenjakokäyntien sijaan.

Katso videolta mitä sanottavaa 80-vuotiaalla Orvokilla on hänen Evondos®-robotistaan.