Ohita navigaatio

Palvelun vaikutukset

Lääkeannostelu(-)robotti vaikuttaa monella tavalla

Evondos-palvelu parantaa kotihoidon laatua ja tehoa:

  • Varmistaa lääkehoidon oikea-aikaisen toteutumisen. Robotti ohjaa ottamaan lääkkeet aina oikeana ajankohtana, mikä on esimekiksi Parkinsonin taudin hoidossa tärkeää. Palvelu myös ilmoittaa hoitohenkilökunnalle, mikäli lääkeannos on jostain syystä jäänyt ottamatta
  • Parantaa lääketurvallisuutta. Hoitohenkilökunta ja haluttaessa myös omaiset voivat seurata lääkkeiden ottoa etäyhteyden avulla. Robotista lääkkeitä saa aina vain tarkoitetun annoksen, muuten lääkkeet eivät ole saatavilla.
  • Vähentää rutiininomaisten lääkehoitokäyntien tarvetta. Hoitajat voivat kotikäynneillä keskittyä varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin.
  • Helpottaa hoitohenkilöstön työpäivän suunnittelua. Aamu- ja iltaruuhkiin saadaan helpotusta, kun lääkehoitoon liittyviä käyntejä voidaan vähentää.

Laadukasta hoitoa,
korkea hoitomyöntyvyys

Evondos-palvelu on tarkoitettu henkilöille, joilla lääkehoidon itsenäinen toteutuminen on epävarmaa. Lääkeannostelurobotti varmistaa, että käyttäjä saa oikeat lääkkeet oikeaan aikaan ja tulevat lääkeannokset ovat käyttäjän ulottumattomissa lukitussa lääkesäiliössä.

Lääkeannostelurobotin käyttöönotto nostaa kotihoidon laatua. Evondos-lääkeannostelupalvelu parantaa merkittävästi lääketurvallisuutta poistaen lääkitysvirheiden mahdollisuuden lähes kokonaan. Suomessa yli puolet hoidossa tapahtuvissa virheistä on lääkitysvirheitä.

Evondos-palvelun käyttäjät ovat ottaneet lääkeannostelurobotista yli 8 miljoonaa lääkeannosta oikeaan aikaan ja oikeana annoksena. Palvelu on nostanut käyttäjien lääkehoitomyöntyvyyden (medical adherence) huippulukemiin: yli 99 prosenttiin.

Evondos-palvelu tekee lääkehoidon seurannan mahdolliseksi. Jokainen lääkkeenotto tallentuu sähköiseen hoitolokiin, minkä ansiosta henkilön lääkehoidon toteutumista voidaan arvioida raporttien avulla.

Lääkeannostelu(-)robotin käyttäjät tyytyväisiä

Lääkeannostelurobotin avulla voidaan parantaa kotihoidon toimintaa. Henkilöstö voi keskittyä varsinaisiin hoitotoimenpiteisiin ja kiireisten lääkejakokäyntien sijaan aikaa vapautuu asiakkaan kohtaamiseen. Työtapojen muutoksiin ovat saadun palautteen perusteella tyytyväisiä sekä kotihoidon henkilöstö että asiakkaat.

Kotihoidon asiakkaat kokevat pystyvänsä hoitamaan tärkeän osan omasta elämästään eli ottamaan omat lääkkeensä itsenäisesti. Monien kiireisten lääkkeenjakokäyntien asemesta käynnit voivat olla kestoltaan aiempaa pidempiä ja rauhallisemmpia, minkä johdosta monien kotihoidon asiakkaiden mielestä he saavat aiempaa parempaa ja henkilökohtaisempaa palvelua.

Käyntimäärien tarve vähenee

Kun lääkkeenjako ja lääkkeenoton kontrolli annetaan robotin tehtäväksi, lääkehoitoon liittyviä käyntejä voidaan vähentää. Lääkeannostelurobotti muistuttaa lääkkeenotosta ja antaa hälytyksen, mikäli muistutukseen ei reagoida.

Lääkehoito on usein aikakriittistä – lääkkeet pitää ottaa tiettyyn aikaan, jotta hoito toteutuu lääkärin suunnitelman mukaisesti. Tämä luo painetta hoitoyksikön työsuunnittelulle ja hoitajien aikatauluille. Aikakriittisyyden aiheuttamaa työpainetta voidaanvähentää lääkeannostelurobotin avulla. Työt voidaan suunnitella joustavasti ja esimerkiksi kotihoidossa siirtää käyntejä pois aamun kiireisimmiltä tunneilta.

Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyskuntayhtymä Soite asetti Evondos-pilotin tavoitteeksi lääkehoitoon liittyvien käyntien vähentämisen. Ennen Evondos-palvelun käyttöönottoa kotihoidolla oli 518 käyntiä. Pilottijakson aikana käyntejä voitiin vähentää 336 käynnillä 182 käyntiin kuukaudessa 10 lääkeannostelurobotilla – 34 käyntiä lääkeannostelurobottia käyttävää kotihoidon asiakasta kohden. 

Asiakasvalinta taulukko avuksi asiakasvalintaan

Käyttöönotto etenee usein vaiheittain

Tampereen teknillisessä yliopistossa tehdyssä selvityksessä on todettu Evondos-palvelun käyttöönoton etenevän usein vaiheittain.

Ensimmäisessä vaiheessa hoitajat ja kotihoidon asiakkaat totuttelevat lääkeannostelurobotin käyttöön.  Kotihoidon asiakkaan luona vieraillaan normaaliin tapaan, ja varmistutaan, että hän osaa käyttää lääkeannostelurobottia ja pärjää sen kanssa. Tämä vaihe kestää yleensä joitakin viikkoja.

Taulukko käyntimäärien muutoksesta Evondos-palvelua käytettäessä

Toisessa vaiheessa kotihoidon käyntimääriä voidaan vähentää. Asiakas pärjää lääkeannostelurobotin kanssa ja hoitaa lääkkeenottonsa itsenäisesti.

Kolmannessa vaiheessa kotihoito-organisaatiot alkavat usein tarkastella omia työtapojaan. Tarkastelun seurauksena käyntien määrä vähenee edelleen ja käyntien pituutta voidaan joissain tapauksissa kasvattaa, sillä kun asiakkaan luokse mennään, tehdään siellä useampia toimenpiteitä. Käynneistä suurempi osa voidaan myös ajoittaa päivän ruuhkattomampiin hetkiin keskipäivälle ja alkuiltapäivälle.

Lue lisää

Merkittävät taloudelliset vaikutukset

Evondos-palvelun taloudellisia vaikutuksia on selvitetty useassa kunnassa. Palvelun avulla on vähennetty lääkkeenjakokäyntien tarvetta ja annettu lääkkeiden annostelu robotin tukemana ja ohjaamanakäyttäjän itsensä tehtäväksi .

Oulun kaupunki on ensimmäisenä suomalaiskuntana ottamassa Evondos-palvelun laajamittaisesti osaksi kotihoidon palvelutarjoamaa kaikille asiakkailleen. Kaupunki on arvioinut palvelun parantavan lääkehoidon laatua 40 %:lla kotihoidon asiakkaista, mutta käyttöönoton olevan taloudellisesti perusteltua noin viidesosalle. Oulu aloitti Evondos-palvelun laajan käyttöönoton marraskuussa 2018.

Aamuruuhkien purku iso mahdollisuus

Suuri osa hoitotehtävistä ajoittuu aamuun, joten ne ovat hoitajille kiireisintä aikaa. Teknologian avulla voidaan kiirettä kuitenkin helpottaa. Aamuruuhkan purkamisella on myös taloudellinen merkitys. Työvuoron henkilöstö mitoitetaan usein aamun tai illan ruuhkahuipun työmäärän mukaan, jolloin ruuhkan helpottumisen myötä myös mitoitusta voidaan tarkastella uudelleen.

Aamuruuhkien purkaminen Evondos-palvelua käytettäessä

Kun asiakkaiden lääkekontrolli annetaan robotin tehtäväksi, käyntejä voidaan siirtää ruuhkahetkistä rauhallisempiin ajankohtiin. Työkuormaa voidaan jakaa päivälle tasaisemmin.

Omaehtoisen itsenäisen elämän mahdollisuus

Robotteihin ja teknologiaan hoitotyössä on suhtauduttu varauksella. On ihmetelty, miten henkilöt, joiden kognitiiviset ja motoriset kyvyt ovat heikentyneet, tulevat robottien kanssa toimeen. Kokemusten perusteella vallan erinomaisesti.

Evondos-lääkeannostelurobotti on suunniteltu käyttäjäryhmän tarpeet huomioiden. Robotissa on vain yksi ainoa isokokoinen nappi painettavaksi. Ohjeet lääkkeenottoon annetaan merkkivalon lisäksi sekä puhuttuna että isokokoisella näytöllä tekstinä ja symboleina. Jos ihminen osaa soittaa ovikelloa, hän osaa käyttää myös Evondos-robottia.

Lääkeannostelurobotin avulla tapahtuva lääkkeiden itsenäinen ottaminen on monelle kotihoidon asiakkaalle tärkeä osoitus pärjäämisestä omin avuin tältäosin muista riippumattomana.

Osana Evondos-palvelun käyttöönottoa toteutetaan kysely sekä kotihoidon henkilöstölle että asiakkaille. Molemmilta saatu palaute on ollut kiittävää. Henkilöstön mielestä lääkeannostelurobotti helpottaa heidän työtään kun taas käyttäjät ovat tyytyväisiä sen tuomaan vapauteen ja omaehtoisen elämän tukemiseen.